ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste revisiedatum: 25 september 2021

Welkom bij de Vegan Academy
De website https://veganacademy.eu wordt beheerd door de Vegan Academy, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34 14 85 87

Overal op de site en in deze tekst verwijzen de termen wij, ons en onze naar de Vegan Academy. Wij bieden alle workshops, cursussen, recepten en overige informatie op de website aan onder de voorwaarde dat je als gebruiker van de site akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen zoals hieronder worden vermeld.

Door onze site te bezoeken of door een cursus te kopen, maak je gebruik van onze diensten op afstand en ga je automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site. Bij aankoop van een on- of offline cursus moet je akkoord gaan met deze algemene voorwaarden om de koop te kunnen voltooien.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat je de site bezoekt, gebruikt of een aankoop doet op de site. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet bezoeken of gebruikmaken van de diensten van de Vegan Academy.

1. Definities
Diensten: de Vegan Academy biedt de volgende diensten aan: online cursussen, online recepten, live workshops op lokatie voor groepen of op individuele inschrijving, informatie over productontwikkeling.

Online cursus: een cursus waarvan het cursusmateriaal alleen via streaming op de website ter beschikking wordt gesteld aan de klanten. Het cursusmateriaal bestaat uit teksten, video’s, recepten en bijlagen in pdf.

Online recepten: recepten die via de website van de Vegan Academy toegankelijk zijn. Dit kunnen recepten zijn die onderdeel uitmaken van een cursus en gratis recepten die voor geregistreerde gebruikers toegankelijk zijn.

Content: de inhoud gepubliceerd op de website van de Vegan Academy

Cursuscontent: inhoud gepubliceerd op de website van de Vegan Academy gerelateerd aan een specifiek onderwerp of een specifieke cursus.

Live workshop: een les of cursus op lokatie

Klant: de persoon die een overeenkomst aangaat met de Vegan Academy. Dat kan een registratie op de website zijn of de aanschaf van een cursus.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en de toegang tot digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Vegan Academy en de klant wordt gesloten via de website van de Vegan Academy.

2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Indien wij dit doen, zullen wij, afhankelijk van de aard van de wijziging, de wijzigingen op deze pagina plaatsen en bovenaan deze pagina de datum vermelden waarop deze voorwaarden voor het laatst werden herzien.

3. Privacy
De Vegan Academy respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en van onze diensten. Voor meer informatie kun je de privacyverklaring raadplegen. Door je aan te melden als gebruiker van onze site of door de aankoop van een onlinecursus stem je in met de verzameling en het gebruik van je persoonlijke gegevens zoals in onze privacyverklaring is uiteengezet.

4. Toegang tot en gebruik van de Vegan Academy
4.1 Beschrijving van het gebruik
Alle content die door de Vegan Academy online wordt aangeboden, is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Met de aankoop van cursussen van de Vegan Academy verlenen wij je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare toestemming om toegang te krijgen tot de cursuscontent en om cursus(sen) te bekijken via de website op streaming-only basis. Behalve de hiervoor genoemde beperkte licentie worden er geen rechten, aanspraken of belangen aan je overgedragen. Je gaat ermee akkoord onze content niet te gebruiken voor openbare voorstellingen. De Vegan Academy kan de toegang tot de website content te allen tijde stopzetten. Bij een dergelijke stopzetting moet je onmiddellijk alle inhoud die is gedownload of anderszins is verkregen via de website, evenals kopieën van dergelijke materialen, vernietigen.

4.2 Registratieverplichting
Om toegang te krijgen tot de betaalde en onbetaalde content van de Vegan Academy ben je verplicht om je te registreren. Bij registratie ga je akkoord met het verstrekken van de juiste, actuele en volledige informatie over jezelf zoals gevraagd in het registratieformulier voor aanmelding van onze cursussen. De gegevens die we bij inschrijving over je verzamelen vallen onder onze privacyverklaring.

NB Iedereen jonger dan 18 jaar mag alleen gebruikmaken van de dienst met de goedkeuring van een ouder of voogd.

4.3 Cursustoegang, wachtwoord en beveiliging
Je mag nooit het account van een ander gebruiken en je mag een andere persoon niet je gebruikersnaam en wachtwoord geven voor toegang tot je account. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw wachtwoord of account, en het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je wachtwoord veilig is en blijft. Je gaat ermee akkoord de Vegan Academy onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord en je zorgt ervoor dat je altijd uitlogt aan het einde van elke sessie op onze website. De Vegan Academy is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van dit artikel.

4.4 Wijzigingen van onze diensten
De Vegan Academy behoudt zich het recht voor om cursussen, recepten of andere diensten tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Je gaat ermee akkoord dat de Vegan Academy niet door jou of een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld voor een wijziging, verwijdering of stopzetting van een dienst.

4.5 Mobiele diensten
De diensten van de Vegan Academy zijn ook beschikbaar op mobiele apparaten zoals tablets en smartphones. Voor zover je toegang hebt tot onze diensten via een mobiel apparaat, kunnen de standaardkosten, gegevenstarieven en andere vergoedingen van je mobiele dienstverlener van toepassing zijn. Houd daar rekening mee. De Vegan Academy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze meerkosten van onze diensten door mobiel gebruik. Daarnaast kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde mobiele diensten verboden of beperkt zijn door uw provider, en werken niet alle mobiele diensten met alle providers of apparaten.

4.6 Annuleren
De online cursussen van de Vegan Academy kunnen na aankoop niet geannuleerd worden. Door bestelling en betaling van digitale producten krijgt de klant direct toegang tot de cursusinhoud. De klant stemt er met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

De live workshops op lokatie kunnen wel geannuleerd worden, onder de volgende voorwaarden.

Kosten van het annuleren of omboeken van een live workshop:
Wijzigen of annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de workshop: € 10,00 administratiekosten.
Wijzigen of annuleren binnen 3 tot 14 dagen voor aanvang van de workshop: 50 % van de ticketprijs.
Niet opdagen en wijzigen of annuleren vanaf 3 dagen voor aanvang van de workshop: 100% van de ticketprijs.

De annulering of wijziging dient per e-mail gemeld via info@veganacademy.eu

Vervanging
Je mag bij verhindering jouw ticket wel aan een andere deelnemer overdragen. Mail dit van tevoren aan ons via info@veganacademy.eu. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Overmacht
Annulering door Vegan Academy
Vegan Academy behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor aanvang van de cursus deze te annuleren wegens onvoldoende deelname, ziekte of een andere vorm van overmacht. In dat geval zal de klant per e-mail een annuleringsbericht ontvangen en het gehele bedrag voor de cursus terug kunnen ontvangen.
In het geval dat een annulering het gevolg is van een derde partij of gebeurtenis waar wij geen controle over hebben, zullen we de klant op een andere datum een alternatief aanbieden. In dat geval vindt geen automatische restitutie van de kosten plaats. Indien de klant geen gebruik maakt van het alternatief dat wij bieden en ook verzuimt om binnen 1 maand hierop te reageren vervalt onze plicht tot restitutie.

4.7 Commercieel gebruik
Geen enkel deel van de website- en cursuscontent van de Vegan Academy mag zonder expliciete, schriftelijke toestemming van de Vegan Academy worden gedistribueerd, in licentie gegeven, gepubliceerd, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, gewijzigd, verkocht, doorverkocht, geëxploiteerd, overgedragen of geüpload voor commerciële doeleinden.

4.8 Klachten
Klachten over de diensten van de Vegan Academy moeten binnen 2 maanden nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Vegan Academy. Hiervoor kan dit emailadres worden gebruikt: support@veganacademy.eu. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

4.9 Geschillen
Op overeenkomsten tussen de Vegan Academy en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van de klant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

5. Prijzen en betalingen
De prijzen van onze cursussen staan vermeld op de website van de Vegan Academy en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor de aankoop van cursussen van de Vegan Academy dien je een betaaldienst te selecteren en informatie te geven over je creditcard of ander betaalmiddel. Je verklaart hiermee dat dergelijke informatie juist is en dat jij degene bent die bevoegd is voor het gebruik van het betalingsmiddel.

6. Intellectuele Eigendomsrechten
6.1 Auteursrecht
Je erkent hierbij en je gaat ermee akkoord dat de Vegan Academy inhoud kan bevatten die beschermd is door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Je gaat ermee akkoord niets te wijzigen, kopiëren, framen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren op basis van de content van de Vegan Academy, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Vegan Academy.

6.2 Gebruikersinhoud verzonden per email
Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle foto’s, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de cursussen en andere content van de Vegan Academy, die door jou aan de Vegan Academy worden gemaild, onbeperkt gebruikt of verspreid kunnen worden. Ook mag de Vegan Academy deze inzendingen voor enig doel, commercieel of anderszins, gebruiken zonder erkenning of vergoeding.

7. Websites van derden
De Vegan Academy kan hyperlinks of toegang tot andere sites op het internet verschaffen. Of andere sites kunnen via een hyperlink toegang verlenen tot de Vegan Academy. De Vegan Academy heeft geen controle over deze sites en de Vegan Academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Met deze Algemene Voorwaarden ga je akkoord met het feit dat de Vegan Academy niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door – of beweerd te zijn veroorzaakt door – het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, gebeurtenissen, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke site. Elk online contact dat je hebt met derden tijdens het gebruik van de Vegan Academy is tussen jou en de derde partij, en je gaat ermee akkoord dat de Vegan Academy niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige claim die je tegen een dergelijke derde partij zou kunnen hebben.

8. Garanties
Het gebruik van de Vegan Academy is geheel voor eigen risico. De websitecontent wordt geleverd zonder enige garanties. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wijst de Vegan Academy daarom uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af. Zo geeft de Vegan Academy geen garantie dat:
1. de websitecontent aan je vereisten zal voldoen.
2. de websitecontent ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn.
3. de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de websitecontent nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
4. de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou via de website is gekocht of verkregen aan je verwachtingen zal voldoen.

9. Vragen, opmerkingen of suggesties?
Neem contact op met de Vegan Academy via onze contactpagina of via: support@veganacademy.nl

Scroll naar boven

SCHRIJF JE IN & KRIJG TOEGANG TOT ONZE GRATIS CURSUSSEN

Mis niks van onze heerlijke en gezonde recepten